Thông báo

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Bột giặt NET năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Bột giặt NET năm 2020

 

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Invitation letter Annual Shareholders Meeting 2020 & Letter of Authorization

3. Tài liệu ĐHĐCĐ  thường niên Cty CP Bot Giat NET năm 2020

4. Thư đề cử, ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

5. Dự thảo Điều lệ sửa đổi nằm 2020

6. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ nằm 2020

7. Thư đề cử ứng viên tham gia HĐQT - Lý lịch ứng viên

8. Thư đề cử ứng viên tham gia BKS- Lý lịch ứng viên

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên ban kiểm soát

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Thông Báo thay đổi nhân sự về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán Trường của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
Thông Báo thay đổi nhân sự về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công Nghệ và Sản Xuất của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

 

Xem thêm
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.