Thông báo

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bầu Ông Trương Công Thắng - giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 của Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Việt Thăng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và Bà Nguyễn Thị Phương Thùy giữ chức thành viên Ủy ban Kiểm toán.

 

Xem thêm

Thông báo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thông báo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thông báo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ
Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Bột giặt NET

Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Xem thêm
Trang 2 / 20 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.