Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.pdf 879 105 17/09/2021 16:45:00 Admin Download
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.pdf 2020 36 16/09/2021 16:42:00 Admin Download
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần bột giặt NET (thay đổi lần thứ 14).pdf 4204 155 10/05/2021 15:41:53 Admin Download
 Nghị Quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Công ty cổ phần bột giặt NET.pdf 4086 285 24/04/2021 17:40:57 Admin Download
 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.pdf 5747 229 27/02/2021 18:25:07 admin Download
 Nghị quyết HĐQT thông qua việc chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.pdf 2591 253 29/09/2020 05:56:41 Admin Download
 Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc bầu Bà Phan THị Thúy Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.pdf 1703 201 27/09/2020 09:17:14 Admin Download
 Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bầu Ông Trương Công Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.pdf 2052 265 25/09/2020 20:40:53 Admin Download
 Nghị quyết của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trần Quốc Cương.pdf 1963 204 25/09/2020 20:39:00 Admin Download
 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 .pdf 2143 276 25/09/2020 20:35:44 Admin Download
115 đối tượng
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.